Vi hälsar alla våra medlemmar varmt välkomna till Värmdö Gymnastikakademis årsmöte!

Var: Ingarö IF Föreningshus, Ingarö

När: Tisdag 9 april kl.19:00

Anmälan: HÄR
Gymnastikakademi senast onsdag 3 april.

Förslag till föredragningslista:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 12. Val av

a) föreningens ordförande för en tid av två år

b) Val av antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år, så att dessa totalt består av minst tre samt max sju ledamöter. En-två suppleanter i styrelsen för en tid av ett år.

d) en revisor och en revisorssuppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.

e) minst en ledamot i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; samt

f) ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.

    13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5.

Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

För att vara röstberättigad på årsmöte krävs:

– Att medlemmen under mötesåret fyller lägst 18 år

– Att medlemmen ej är omyndigförklarad

– Att medlemskap har beviljats minst fem månader före årsmötet

– Att medlemsavgifter har betalats senast två månader före årsmötet.

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

Årsmöteshandlingar tillhandahålls vid förfrågan. Mejla info@varmdogymnastikakademi.se 

Frågor om valberedningens förslag besvaras av Kristin Annerstedt, kristinannerstedt@gmail.com

Då årsmötet är föreningens högsta beslutande organ, hoppas vi att många av våra medlemmar att möjlighet att delta!

Vänliga hälsningar,

Styrelsen

Värmdö Gymnastikakademi